Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de websites van de online stomerij (Online-stomerij.nl, Bankhoezenstomen.nl, Dekbeddenstomen.nl, Gordijnstomen.nl, Donsjassenstomen.nl) gaat de bezoeker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

de Online Stomerij
een initiatief van Stomerij Sassen Textielreinigingsbedrijf B.V.
Zijlweg 39-43
2013 DC Haarlem

Kamer van Koophandel: 34096440 – Haarlem
BTW: NL804785740B01

Algemene voorwaarden

Deze model leveringsvoorwaarden zijn overeengekomen met de Consumentenbond. Indien dit model van toepassing is, kunt u aanspraak maken op de nakomingsgarantieregeling. Dit houdt in dat in het geval van een geschil een uitspraak van de Geschillencommissie in het nadeel van een stomerij uitvalt, de stomerij verplicht is de consument schadeloos te stellen.

Algemene Voorwaarden voor Textielreiniging ten behoeve van consumenten

De Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Textielreinigers (Netex) zijn tot stand gekomen in oktober 1994 in overleg met de consumentenbond in het kader van de Commissie voor consumentenaangelegenheden (CCA) van de Sociaal-Economische Raad. Wijzigingen in deze voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met de consumentenbond tot stand komen.

Artikel 1 – Inleidende bepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot textielreiniging en daarmee direct verband houdende diensten, waarbij als partijen optreden een consument en een lid van de Nederlandse Vereniging van Textielreinigers Netex
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op activiteiten in Nederland.
 3. Nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden of van enig beding in een tussen partijen afgesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet.

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden;
 • consument: de natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die textiel ter reiniging aanbiedt;
 • Stomerij: de wederpartij van de consument, zijnde lid van Netex;
 • Netex-lid: het bedrijf dat op het moment van het afsluiten van de overeenkomst met de consument als lid is aangesloten bij Netex;
 • Netex: Nederlandse Vereniging van Textielreinigers Netex Postbus 10 4060 GA OPHEMERT
 • Geschillencommissie: Geschillencommissie Textielreiniging Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken

Postadres:
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG

Bezoekadres:
Bordewijklaan 46,
2e etage 2591 ZR
DEN HAAG

Tel.: 070-3105310
Fax: 070-3658814

 • Kostbaarheden: zaken die niet direct herkenbaar zijn als kostbare zaken doch waarvan desalniettemin de vervangingswaarde aanmerkelijk hoger is dan mag worden verwacht gezien de vervangingswaarde van vergelijkbare zaken die bedoeld zijn voor hetzelfde gebruik.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand doordat de consument textiel ter reiniging aanbiedt en de stomerij dit textiel ter reiniging aanneemt.
Bij het aangaan van de overeenkomst zal de stomerij: a. met de consument een duidelijke afspraak maken met betrekking tot de prijs en de afhaaldatum; b. aan de consument een ontvangstbewijs afgegeven; c. de consument wijzen op de toepasselijkheid van deze voorwaarden; de stomerij zal deze voorwaarden op verzoek van de consument aan hem overhandigen of binnen drie dagen toesturen.

Artikel 4 – Verplichtingen van de stomerij

 1. De stomerij verplicht zich om:
  • de ter reiniging aangeboden zaken te bewaren als goed bewaarder en ter beschikking van de consument te houden vanaf de hiertoe afgesproken datum;
  • voor de aangeboden zaken een adequate reinigingsmethode te kiezen en om de reiniging en opmaak van de aangeboden zaken vakkundig uit te voeren.
  • indien de ter reiniging aangeboden zaken na de afgesproken afhaaldatum nog niet afgehaald zijn, zal de textielverzorger de consument daar waar mogelijk daaraan telefonisch dan wel schriftelijk herinneren. De textielverzorger hoeft daartoe niet meer dan twee pogingen te ondernemen, waarvan de laatste poging minimaal één maand voor het verlopen van de termijn als bedoeld in artikel 7 lid 4 moet plaatsvinden.
 2. Bij de keuze van een adequate behandelingsmethode voor een aangeboden zaak en bij de uitvoering van die behandelingsmethode mag de stomerij in beginsel afgaan op de juistheid van aan die zaken gehechte etiketten die informatie bieden over de samenstelling en/of behandelingswijze van de aangeboden zaak.
 3. De stomerij is niet gehouden een aangeboden zaak te reinigen of anderszins te behandelen, indien het de stomerij bij redelijk onderzoek duidelijk is dat reiniging van de betrokken zaak met behulp van de aan de stomerij ter beschikking staande methode en middelen niet mogelijk is, of een ernstig risico tot beschadiging van de betrokken zaak zou inhouden. In dat geval zal de stomerij de betrokken zaak aan de consument teruggeven zonder dat de consument gehouden is de bedongen prijs te betalen, voor zover die prijs betrekking had op de behandeling van de onbehandelde zaak.

Artikel 5 – Verplichtingen van de consument

De consument verplicht zich om:

 • de stomerij bij het aangaan van een overeenkomst die betrekking heeft op het reinigen van één of meer kostbaarheden die niet als zodanig herkenbaar zijn expliciet te wijzen op het kostbare karakter van de ter reiniging aangeboden zaken;
 • de aangeboden zaken af te halen op de afgesproken datum of uiterlijk binnen veertien dagen na die datum.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid stomerij

 1. De stomerij staat in voor zorgvuldige bewaring, vakkundige behandeling en tijdige ter beschikking stelling van de aangeboden zaken.
 2. Tenzij de stomerij bij vakkundige beschouwing de hieronder onder a tot en met d genoemde omstandigheden had behoren op te merken en schade ten gevolge daarvan in redelijkheid had kunnen vermijden, kunnen de stomerij niet worden toegerekend:
  • beschadigingen van zaken voor zover die beschadiging het gevolg is van:
   • bij de behandeling van de betrokken zaken gebruikelijk optredende slijtage en/of krimp;
   • eigen gebrek van de beschadigde zaak, waaronder begrepen geringe sterkte, weeffouten, onvoldoende lusvastheid van poolweefsel, onvoldoende echtheid van kleurstoffen, aantasting door bij het verven of bedrukken gebruikte chemicaliën of door aanwezige verzwarings-, appreteer- of impregneermiddelen, ondeugdelijke confectie (bijvoorbeeld te kort inslaan van zomen en naden), de inwerking van tijdens het gebruik in de zaak geraakte stoffen, aanwezigheid van niet-roestvaste metalen voorwerpen aan de zaak;
  • beschadiging van zaken voor zover die beschadiging het gevolg is van een aan de stomerij niet toe te rekenen onbekendheid van de samenstelling van de aangeboden zaak, het geen onder meer in beginsel het geval is bij onjuiste, onvolledige of onleesbare etikettering, alsmede bij etikettering of materiaalaanduiding op een niet zichtbare plaats;
  • schade die het gevolg is van voorwerpen in of aan de zaken, alsmede de schade ontstaan als gevolg van verlies of beschadiging van knopen, gespen, ritssluitingen, rubber belegsels en geplakte ceintuurs, welke zich aan de te behandelen zaak bevinden;
  • onvolledige reiniging en/of onvolledige verwijdering van vlekken, indien met gebruikmaking van de in de bedrijfstak gebruikelijk beschikbare reinigingsmethode en -middelen de aan de aangeboden zaak aanwezige vervuiling niet zonder beschadiging te verwijderen is.
 3. De stomerij is gehouden om bij toerekenbare tekortkomingen aan de consument eventueel geleden schade te vergoeden, echter niet tot een hoger bedrag dan de waarde van de vermiste of door beschadiging niet meer voor normaal gebruik geschikte zaak. Als ‘waarde’ wordt in dit verband verstaan de aankoopwaarde van de zaak onder aftrek van zoveel als redelijk is bij wijze van afschrijving voor de gebruiksduur van die zaak. Bij kostbaarheden die niet als zodanig zijn aangeboden en door de stomerij niet redelijkerwijs als zodanig behoefden te worden herkend, zal bij de vaststelling van het aankoopbedrag uitgegaan worden van de normale waarde van een vergelijkbaar gebruiksartikel. In geval van partiële behandeling, dat wil zeggen als een onderdeel van een samengestelde zaak in behandeling is gegeven, wordt voor de berekening van de schadevergoeding slechts de aankoopwaarde van het in behandeling gegeven onderdeel als uitgangspunt genomen.

Artikel 7 – Aflevering en betaling

 1. De stomerij is gerechtigd de haar aangeboden zaak af te geven aan de toonder van het ontvangstbewijs.
 2. Teruggave van de zaken aan de consument geschiedt slechts tegen contante betaling, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Wanneer er sprake is van wanbetaling door de consument en wanneer de termijn als bedoeld in artikel 5 sub b van deze voorwaarden is verstreken, komen alle kosten die de stomerij in redelijkheid moet maken voor het bewaren van de zaken en voor de invordering van de haar toekomende bedragen alsmede de wettelijke verschuldigde rente voor rekening van de consument.
 4. Vermissing of beschadiging van de aangeboden zaak kan de stomerij niet worden toegerekend, indien de aangeboden zaak niet aan de consument kan worden teruggegeven binnen een termijn van één jaar vanaf de tussen de consument en de stomerij afgesproken afhaaldatum voor de betrokken zaak, vanwege wanbetaling door de consument of omdat de consument de aangeboden zaak niet heeft afgehaald.
 5. De consument is verplicht de stomerij zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van het ontvangen van zaken die niet zijn eigendommen zijn. De consument zal deze zaken ter beschikking van de stomerij houden.

Artikel 8 – Klachten

 1. Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van zaken dienen door de consument schriftelijk ter kennis van de stomerij te worden gebracht binnen drie weken na teruggave van die zaken. Hierbij dient de consument, bijvoorbeeld door toning van een door de stomerij op de behandelde zaak aangebracht merkteken, aan te tonen dat de betrokken zaak door de stomerij is behandeld.
 2. Een zaak wordt geacht te zijn vermist, indien de stomerij de consument ervan op de hoogte heeft gebracht de vermissing te erkennen, of indien een termijn van één week is verstreken nadat de zaak door de consument als vermist is opgegeven, zonder dat de zaak aan de consument is teruggegeven.
 3. Bij reclames zowel ten aanzien van vermissing als van beschadiging of onjuiste behandeling van zaken dient de consument op verzoek van de stomerij alle gegevens omtrent die zaak te verstrekken die redelijkerwijs nodig kunnen worden geacht om tot een bevredigende oplossing te kunnen geraken. Indien mogelijk zal de consument opgaven verstrekken van de prijs waarvoor de desbetreffende zaak is gekocht.
 4. De stomerij verplicht zich ten aanzien van bij haar ingediende klachten met betrekking tot beschadiging of onjuiste behandeling van zaken haar standpunt schriftelijk aan de consument kenbaar te maken binnen drie weken na het indienen van de klacht.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de NETEXCARE Geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillen

 1. Geschillen tussen een consument en een NETEX textielverzorger over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze textielverzorger te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen door de textielverzorger aanhangig gemaakt worden bij NETEXCARE: NETEXCARE Geschillenregeling, Postbus 10, 4060 GA Ophemert.
 2. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan NETEXCARE, is de textielverzorger aan deze keuze gebonden.
 3. Een geschil wordt door NETEXCARE slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst schriftelijk bij de NETEX textielverzorger heeft ingediend.
 4. Nadat de klacht bij de textielverzorger is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie weken na het ontstaan daarvan bij NETEXCARE aanhangig worden gemaakt. Indien de klacht niet binnen drie weken na het afhalen van het artikel wordt ingediend, vervalt het recht om de klacht aan NETEXCARE voor te leggen, tenzij het binnen drie weken voorleggen van het geschil aan NETEXCARE naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van partijen kon worden gevergd.
 5. NETEXCARE stelt een dossier samen en doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Dit reglement is te vinden op de website van NETEX: http://www.netex.nl. Het reglement van NETEXCARE wordt desgevraagd toegezonden.
 6. De uitspraak kan gebaseerd zijn op bevindingen van een technisch lab dat het geschil op technische grond beoordeelt, en op de bevindingen van een jurist die de zaak op juridische grond beoordeelt. De beslissingen van NETEXCARE geschieden bij wege van bindend advies. De NETEX textielverzorger is gebonden aan de uitspraak van NETEXCARE, waarvoor een nakomingsgarantie geldt van maximaal €1000,- per geval. De consument heeft de mogelijkheid de uitkomst van het geschil binnen twee maanden na de verzending van de uitspraak van NETEXCARE aan partijen aan een rechter voor te leggen, indien hij van mening is dat gebondenheid aan de beslissing van NETEXCARE in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming daarvan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 7. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde NETEXCARE is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 10 – Nakomingsgarantie

 1. NETEX staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden. Tot maximaal een bedrag van € 1.000, – per geval wordt aan de consument dit bedrag uitgekeerd. Voor het meerdere heeft NETEX een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. De consument wordt aangeboden zijn vordering van maximaal € 1000,- aan NETEX over te dragen, waarna NETEX deze vordering aan de consument zal voldoen en betaling ervan in rechte zal verhalen op de textielverzorger.
 2. NETEX verschaft geen nakomingsgarantie indien:
  • sprake is van frauduleus optreden of onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door de consument;
  • ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument niet is voldaan aan de daartoe bepaalde formele inname
  • vereisten (betaling behandelingskosten, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting);
  • aan het lid surseance van betaling verleend;
  • het lid failliet is verklaard;
  • de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan NETEX aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

Wijzigen van de gebruiksovereenkomst

De Online Stomerij behoudt zich het recht voor deze gebruiksovereenkomst aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. De Online Stomerij adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Algemene voorwaarden
Laatste wijzigingen: 10 maart 2014